Brandsäkerhet i större byggnad

Det finns mycket att tänka på när det gäller brandsäkerhet i större byggnader och för att uppfylla dom krav som finns behöver man bland annat ha brandisolering runt ventilationskanaler, brandcellsgränser, larm, utrymningsvägar och annat. I vissa lokaler kan det även vara nödvändigt med automatiska släcksystem för att minska risken av spridning vid en eventuell brand.

Brandisolering i ventilationssystem

Ventilationssystem i en byggnad behöver brandisolering för att minska risken för brand. Trä kan till exempel antändas vid ganska låga temperaturer om exponeringen varar under en lång tid och det är därför extremt viktigt med isolering runt rökgaskanaler. Även andra varma rörledningar bör kläs med brandisolering så att angränsande byggnadsmaterial inte överstiger 80 grader.

Brandcellsgränser

För att hindra en brand från att sprida sig är det bra om större byggnader är indelade i så kallade brandceller. Det innebär sektioner med brandavskiljande väggar som löper genom hela byggnaden och där öppningar kompletteras med en branddörr. Exempel på brandceller är bland annat trapphus, pannrum, garage och verkstadslokaler. Varje enskilt våningsplan i en byggnad med flera våningar är också ofta en egen cell. Dessa har man för en eventuell brand inte ska spridas till en annan cell inom en tidsbestämd period.

Automatiska släcksystem

I vissa lokaler, som till exempel storkök, kan det vara nödvändigt att installera automatiska släcksystem för att begränsa dom konsekvenser som kan komma till följd av en brand. Detta kan ske bland annat genom gas som släcker branden genom att rummets syrehalt sänks, vilket i sin tur leder att elden kvävs. Man kan även använda sig av sprinklersystem som sprutar vatten för att släcka och begränsa brandens spridning.

Mindre åtgärder

Det finns också mindre, minst lika viktiga saker att se över för att öka brandsäkerheten och det är att installera bra brandlarm och se över utrymningsvägar. Ett larm kan förvisso inte hindra att en brand uppstår men ger i ett tidigt skede en indikation om att något är fel och släckinsatsen kan påbörjas snabbt, antingen med en handbrandsläckare om branden är liten eller med hjälp av räddningstjänsten om det går så långt att den hinner sprida sig.

Det är också viktigt att man tydligt markerar ut var utrymningsvägarna finns, och det finns många regler kring utrymning för att det ska kunna ske på ett snabbt och säkert sätt.

Många moment inom brandsäkerhet

Brandsäkerhet kräver många olika moment men det är något som måste finnas i alla typer av byggnader. Man kan inte helt skydda sig mot brand med det finns mycket man kan göra för att minimera risken. Vid nybyggen finns hårda krav på brandsäkerhet och det enklaste sättet att se till att det finns ett bra skydd är att göra alla installationer redan från början oavsett om det gäller brandisolering eller sprinklersystem. 

 

 

6 Jun 2019

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.