Brister påpekade inom OVK

OVK-besiktning är viktigt för att garantera hälsa och trivsel i både offentliga lokaler, på kontor, i skolor och i hem. Men det är långt ifrån alltid som denna viktiga kontroll genomförs på ett korrekt sätt, visar en ny undersökning.

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK-besiktningen, genomförs ofta på ett bristfälligt sätt, enligt undersökningen. Enligt många deltagare i enkäten så har OVK-besiktningarna fått en generellt sätt sämre kvalitet på senare år.

Viktigt kontrollera ventilationen

Vad är syftet med en OVK-besiktning? Jo, helt enkelt att undersöka att luften är tillräckligt bra i bostäder, affärslokaler, skolor och andra offentliga lokaler. Detta är mycket viktigt av flera skäl: de boendes hälsa i första hand. Men med dålig ventilation så kan huset även drabbas av mögel och andra fuktskador.

Men hur ser då kritiken ut? Den har återkommit regelbundet under en längre tid och ser inte ut att upphöra enligt denna undersökning. Av deltagarna i enkäten så påpekar många att OVK har försämrats och att fel so tidigare har påpekats inte har åtgärdats.

Flera specifika svagheter påpekas i undersökningen:

  • Kommunernas byggnadsnämnder genomför inte relevanta tillsynsåtgärder.
  • Okunniga OVK-kontrollanter. Kunskaperna har inte varit tillräckliga för att göra en kontroll, men utbildning behövs för många av kontrollanterna.
  • Definitionen av vad som anses vara bra luftkvalitet är inte samma som ger godkänt i en OVK-besiktning. Flera orsaker till detta pekas ut. Bland annat kontrolleras sällan vilka verksamhet som utförs i de respektive lokalerna.
  • Det finns även en del otydligheter i lagstiftningen kring inomhusmiljö och ventilation.
  • Energisparåtgärder som föreslås är ofta baserade på felaktiga kunskaper.

Flera förslag på förbättringar

Vad kan man då göra åt detta? Flera förslag kom fram i enkäten. Om kommunerna skulle kunna ta ut en avgift så skulle kvaliteten höjas genom att kontrollerna skulle prioriteras högre. Ett enhetligt protokoll skulle ge större konsekvens och bättre möjligheter till uppföljningar. En annan idé är att skapa ett nationellt register, även det skulle förbättra möjligheterna till bra uppföljningar. Bättre möjligheter till efterbesiktningar är också ett förslag som flera av deltagarna föreslog.

16 Sep 2017

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.